Reklamačný poriadok a záručné podmienky

1.1. Vybavovanie reklamácií sa riadi týmto platným reklamačným poriadkom. Kupujúci tým, že objednávku odošle potvrdzuje predávajúcemu, že bol riadne informovaný o podmienkach, spôsobe reklamácie tovaru ako aj údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

1.2. Ak má tovar vady, kupujúci má povinnosť reklamáciu bezodkladne (podľa platného reklamačného poriadku) uplatniť u predávajúceho, ktorý zodpovedá za vady tovaru.

1.3. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na produkty zakúpené prostredníctvom e-shopu https://www.hilingzdravakrasa.sk/ a je platný na všetky objednávky, pokiaľ v zmluve nie sú dojednané iné záručné podmienky.

1.4. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi Občianskeho zákonníka resp. Obchodného zákonníka. Odporúčaná doba spotreby pri produktoch je 9-12 mesiacov. Pri výrobkoch musí byť uvedené "Odporúčaná doba spotreby ..." a čím je daná lehota na uplatnenie reklamácie. Kupujúci je povinný sa starať (uchovávať) zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu alebo spôsobom obvyklým a primeraným pre daný druh tovaru. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

1.5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v rozsahu podľa § 619 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

1.6. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný vykonať prehliadku tovaru. V prípade, že prehliadku nevykoná, môže svoje nároky uplatniť len ak preukáže, že mal tieto vady tovar už v čase prevzatia tovaru. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci doručovateľovi, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

1.7. Zákazník má právo počas záručnej doby na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, oprávnenému zástupcovi predávajúceho alebo samotnému predávajúcemu spolu so záručným listom (ak bol dodaný) a dokladom o zaplatení.

1.8. V prípade, že tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona č. 250/2007 Z.z. (zákona o ochrane spotrebiteľa) tak, že doručí tovar na adresu: Janka Havrila - Híling, obrancov mieru 104/104, 96901 Banská Štiavnica , na vlastné náklady a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor odošle zákazníkovi na ním zvolenú e-mailovú adresu. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky súčasne:

- doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,

- doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak. Predávajúci je povinný reklamáciu prijať a zabezpečiť osobu poverenú na prijímanie reklamácií v súlade s ust. . § 18 ods.3 Zákona č. 250/2007 Z.z. (zákona o ochrane spotrebiteľa) .

1.9. Vady tovaru je kupujúci povinný reklamovať bez zbytočného odkladu. O uplatnení reklamácie tovaru vydá predávajúci kupujúcemu potvrdenie. Potvrdenie môže byť napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej papierovej podobe, v ktorom je predávajúci povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona č. 250/2007 Z.z. (zákona o ochrane spotrebiteľa) a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

1.10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona Zákona č. 250/2007 Z.z. (zákona o ochrane spotrebiteľa) ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi oboma zmluvnými stranami. Ak nie je dohodnuté inak písomným vyrozumením. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len "odborné posúdenie tovaru"). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

1.11. Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady, ktoré kupujúci môže uplatniť, stanoví § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Uvedené práva kupujúceho zanikajú, ak neboli uplatnené vyššie uvedeným spôsobom v záručnej dobe. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený.

1.12. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.

1.13. Nárok na uplatnenie záruky kupujúcemu zaniká v prípade, že uplynie záručná doba, alebo ak neoznámi zjavnné vady pri prevzatí tovaru, nepredloží doklad o zaplatení. Nárok zaniká aj v prípade, že kupujúci mechanicky tovar poškodí, neodobrne, alebo nešetrne s ním zaobchádza, nevhodne skladuje, alebo ak sa tovar poškodí neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami, prírodnými živlami, alebo iným zásahom vyššej moci, nadmernou záťažou, používaním v rozpore s jeho určením na strane kupujúceho a alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim. Nárok zanikne aj v prípade, že tovar je poškodený náhodnou skazou a náhodným zhoršením, neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.

1.14. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

1.15. O spôsobe vybavenia reklamácie je predávajúci povinný vydať kupujúcemu písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.

1.16. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. v prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

1.17. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho nasledujúcim spôsobom:

- predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo

- predávajúci vadný tovar vymení.

1.18. V prípade, ak sa jedná o vadu, ktorú nie je možné odstrániť alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho k reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

- výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

- v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na poškodený tovar.

1.19. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady kupujúcim uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

1.20. Za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu sa považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako tri krát. Za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

1.21. Pre účely reklamácie sa za dobu, ktorá je považovaná za čas, počas ktorého nemôže kupujúci riadne užívať tovar doba, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre vady tovaru užívať tovar spolu viac ako 100 dní.

1.22. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru za skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

1.23. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom Žiadosti o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci - spotrebiteľ právo podať návrh na začatie na súd.